บทความวิชาการ

การพัฒนาภาคการเงินอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ปี 2546 รัฐมนตรีกระทรวงการคลังอาเซียนได้ร่วมกันประกาศนโยบายความร่วมมือด้านการเงินอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวไปสู่การรวมตัวกันของตลาดการเงินของภูมิภาคใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาตลาดทุน การเปิดเสรีการบริการทางการเงิน การเปิดเสรีบัญชีทุน และความร่วมมือทางด้านสกุลเงิน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top