บทความวิชาการ
view 149 facebook twitter mail

NTMs ประมงอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มีผลบังคับแล้วตั้งแต่ช่วงสิ้นปี 2558 เป็นต้นมา และตั้งแต่บัดนี้ไป ประเทศสมาชิกจะต้องร่วมกันเดินหน้าเปิดตลาดให้แก่กันมากขึ้นเป็นลำดับ อันเป็นผลมาจากกรอบความตกลงการเปิดเสรีการค้าของภูมิภาค ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ประเทศ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 149 facebook twitter mail
Top