บทความวิชาการ
view 166 facebook twitter mail

อาเซียนกับการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วย PES

เกี่ยวกับเอกสาร

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง และเท่าที่ผ่านมากระบวนการแก้ไขปัญหานี้ยังคงมีลักษณะเป็นมาตรการบังคับและควบคุม (Command and Control) เช่น การกำหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษ และการกำหนดวิธีบำบัดมลพิษ เป็นต้น : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 166 facebook twitter mail
Top