บทความวิชาการ
view 207 facebook twitter mail

อาเซียนกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เกี่ยวกับเอกสาร

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมการพัฒนา ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานของอาเซียนทั้งระดับภูมิภาคในภาพรวม และระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับโลกได้สร้างผลกระทบต่อการจ้างงานในภูมิภาคอาเซียน

น้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล นักวิจัย 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top