บทความวิชาการ
view 168 facebook twitter mail

การจัดการเศรษฐกิจนอกระบบของอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

นับจากเวลานี้ไปจนถึงทศวรรษข้างหน้า รัฐบาลของประเทศอาเซียนจะทยอยออกนโยบาย มาตรการ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมและบริหารจัดการภาคเศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Sector) ในอันจะมุ่งหวังให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านั้นถูกผนวกรวมเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังมากขึ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 168 facebook twitter mail
Top