บทความวิชาการ
view 237 facebook twitter mail

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 อาเซียนได้มีการประกาศแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน ปี 2563 (ASEAN ICT Masterplan or AIM 2020) อันเป็นแผนแม่บทที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทำขึ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 237 facebook twitter mail
Top