บทความวิชาการ
view 184 facebook twitter mail

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

การจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในอาเซียนได้นั้น โครงสร้างพื้นฐานที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเชื่อมโยงในภูมิภาค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะเร่งผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (เป้าหมายที่ 8) ลดความยากจน (เป้าหมายที่ 1) และเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ อาทิ สุขาภิบาลและน้ำ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 184 facebook twitter mail
Top