บทความวิชาการ
view 137 facebook twitter mail

การลงทุนอาเซียน ปี 2015 และแนวโน้ม

เกี่ยวกับเอกสาร

รายงานการลงทุนโลก ปี 2016 จัดทำโดย UNCTAD ได้สรุปภาพรวมการลงทุนโลกว่า ปี 2015 การลงทุนโดยตรงทั่วโลกมีมูลค่ารวม 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี 2014 ถือเป็นระดับการลงทุนสูงที่สุดนับแต่เกิดวิกฤติการเงินโลก ปี 2008

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 137 facebook twitter mail
Top