บทความวิชาการ

การลงทุนอาเซียน ปี 2558 และแนวโน้ม

เกี่ยวกับเอกสาร

สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ได้เผยแพร่รายงานการลงทุนอาเซียน ปี 2558 (ASEAN Investment Report 2015) มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ อาเซียนถือเป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นแหล่งรองรับการลงทุนหลักของโลก ปี 2557 …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top