บทความวิชาการ
view 143 facebook twitter mail

อาเซียนกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับเอกสาร

การลงทุนเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ กรณีประเทศกำลังพัฒนา ทั้งการลงทุนภายในประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินลงทุนและเงินตราต่างประเทศ…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 143 facebook twitter mail
Top