บทความวิชาการ
view 127 facebook twitter mail

อาเซียนกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับเอกสาร

การลงทุนถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ UNCTAD จึงได้กำหนดกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development: IPFSD) ซึ่งเสนอแนะทางเลือกนโยบายสำหรับการเจรจาความตกลงด้านการลงทุน..

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 127 facebook twitter mail
Top