บทความวิชาการ
view 141 facebook twitter mail

สถานการณ์การลงทุนอาเซียน ปี 56 – 57

เกี่ยวกับเอกสาร

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ตามรายงานการลงทุนอาเซียน ปี 2556 – 2557 จัดทำโดยสำนักเลขาธิการอาเซียนและการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) รายงานว่า FDI ไหลเข้าภูมิภาคอาเซียนในปี 2556 มีมูลค่า 122 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงทั่วโลก : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 141 facebook twitter mail
Top