บทความวิชาการ
view 177 facebook twitter mail

NTMs ปศุสัตว์อาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ขณะที่การใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ในส่วนของสินค้าปศุสัตว์ของประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่า สิงคโปร์มอบหมายให้ Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) ตรวจสอบสุกรและสัตว์ปีกสดหรือแปรรูปก่อนจะอนุญาตให้นำเข้าได้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 177 facebook twitter mail
Top