บทความวิชาการ
view 244 facebook twitter mail

การอพยพย้ายถิ่นอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ในยุคที่การเคลื่อนย้ายแรงงานและการเดินทางของผู้คนเป็นไปโดยสะดวกมากขึ้นเช่นปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ผู้คนอพยพย้ายถิ่น มีแนวโน้มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอพยพย้ายถิ่นภายในประเทศ หรือข้ามพรมแดนภายในภูมิภาค ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการทำมาหาเลี้ยงชีพทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 244 facebook twitter mail
Top