บทความวิชาการ
view 185 facebook twitter mail

อาเซียนกับบทบาทด้านความมั่นคงทางอาหาร

เกี่ยวกับเอกสาร

การเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่อาจวัดความสำเร็จในรูปสถิติตัวเลขได้ แต่เป้าหมายสำคัญสุดท้ายแห่งการพัฒนาต้องวัดคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ : ปีที่พิมพ์ : 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 185 facebook twitter mail
Top