บทความวิชาการ
view 161 facebook twitter mail

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียนด้วยการลงทุน

เกี่ยวกับเอกสาร

สืบเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals หรือ MDGs) จะสิ้นสุดลงในปี 2558 สหประชาชาติจึงกาหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี 2558 (Post-2015 Development Agenda) โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดทาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ขึ้นมาทดแทน : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 161 facebook twitter mail
Top