บทความวิชาการ
view 196 facebook twitter mail

อาเซียนใน Global Talent Competitiveness Index

เกี่ยวกับเอกสาร

ในการประชุม World Economic Forum 2017 ณ กรุงดาวอส มีการอภิปรายถึงบทบาทของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการจ้างงานของโลก อัตราส่วนของการทดแทนแรงงานคนโดยหุ่นยนต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานบริหารจัดการทั่วไปจะมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี การทดแทนแรงงานคนดังกล่าวไม่ได้เพิ่มสัดส่วนการว่างงาน…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 196 facebook twitter mail
Top