บทความวิชาการ
view 198 facebook twitter mail

นโยบายพัฒนาการศึกษาของกัมพูชา

เกี่ยวกับเอกสาร

รัฐบาลกัมพูชาอยู่ระหว่างการกำหนดเป้าหมายใหม่ในการพัฒนาประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์กัมพูชา 2573 (Cambodia Vision 2030) เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับบน (Upper-middle Income Country) ภายในปี 2573 และประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2593 จากที่เคยมีเป้าหมายเพียงการเป็นประเทศที่มีรายได้…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 198 facebook twitter mail
Top