บทความวิชาการ
view 225 facebook twitter mail

ระบบศุลกากรกัมพูชา

เกี่ยวกับเอกสาร

จากรายงานวิจัย ITD ที่อยู่ระหว่างศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบและการใช้ประโยชน์ความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ระบุว่า กัมพูชาได้นำระบบศุลกากรอัตโนมัติ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 225 facebook twitter mail
Top