บทความวิชาการ
view 569 facebook twitter mail

บทบาทของจีนใน GMS และนัยต่อไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) เป็นความร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ และจีน (เฉพาะมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกว่างสี) ก่อตั้งเมื่อปี 2535 ริเริ่มและให้การสนับสนุนหลักโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว พลังงาน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 569 facebook twitter mail
Top