บทความวิชาการ
view 163 facebook twitter mail

ความสะดวกทางการค้า

เกี่ยวกับเอกสาร

การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนถือเป็นความร่วมมือของประเทศกำลังพัฒนาที่มีขนาดใหญ่ระดับโลก ด้วยศักยภาพพื้นฐานของอาเซียนที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งได้ปฎิรูปเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่สูงระดับโลก ทั้งนี้ คาดว่าช่วงปี 2557 – 2561 เศรษฐกิจอาเซียนจะขยาย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 163 facebook twitter mail
Top