บทความวิชาการ
view 164 facebook twitter mail

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนปี 2014-2015 (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ประจำปี 2014 – 2015 โดยได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวนทั้งสิ้น 144 ประเทศ ภายใต้นิยามความสามารถในการแข่งขันว่าหมายถึง กลุ่มของกฎเกณฑ์เชิงสถาบัน นโยบายและปัจจัยที่กำหนดระดับผลิตภาพของประเทศ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 9 ประเทศ (ยกเว้นบรูไน) ภาพรวมถือว่าอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ดีขึ้น : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 164 facebook twitter mail
Top