บทความวิชาการ
view 190 facebook twitter mail

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนปี 2014 – 2015 (2)

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเทศไทย ได้รับการจัดอยู่ที่อันดับ 31 ดีขึ้นจากอันดับที่ 37 ในการจัดอันดับเมื่อปี 2013 – 2014 จุดเด่นที่ผลักดันให้การจัดอันดับของไทยดีขึ้น คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง หนี้สาธารณะอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้อต่ำ อัตราการออมสูง ภาคการเงินมีความเข้มแข็งและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลาดมีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ยังมีอุปสรรคขัดขวางการเข้าสู่ตลาดของนักลงทุนต่างประเทศสูง ความท้าท้ายของไทย คือ การสร้างเสถียรภาพด้านการเมืองและด้านนโยบาย ขจัดการทุจริต ลดกฎระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อน เพิ่มการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาการศึกษาให้เห็นผลความสำเร็จ ยกระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี (เก็บข้อมูลก่อนการรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557) : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 190 facebook twitter mail
Top