บทความวิชาการ
view 284 facebook twitter mail

แนวคิดอาเซียนเพื่อประชาชนและโดยประชาชน

เกี่ยวกับเอกสาร

นับตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 23 เมื่อปี 2556 ประชาคมอาเซียนเริ่มกล่าวถึงแนวคิดอาเซียนที่ยึดประชาชนเป็นพื้นฐาน (people-oriented) มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-centred) และยึดมั่นในกฎกติกา (rules-based) อย่างแท้จริง โดยระบุใน “ปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 284 facebook twitter mail
Top