บทความวิชาการ
view 171 facebook twitter mail

เกษตรพันธสัญญาในลุ่มแม่น้ำโขง

เกี่ยวกับเอกสาร

ภาคการเกษตรเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมาก โดยในปี 2015 กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ยังคงมีสัดส่วนการผลิตด้านการเกษตรมากกว่าร้อยละ 25 ของ GDP ถึงแม้ว่า มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรของเวียดนามมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีของจีนและไทยมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 171 facebook twitter mail
Top