บทความวิชาการ
view 194 facebook twitter mail

สร้างมูลค่าเศรษฐกิจอาเซียนด้วย “คุณค่าทางประวัติศาสตร์”

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเด็นการพัฒนาเมืองที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งในบริบทของอาเซียนสำหรับปัจจุบันก็คือ การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนารูปแบบและสถาปัตยกรรมของอาคารและสถานที่เชิงพาณิชย์ในเมืองที่เข้ากับยุคสมัย กับการอนุรักษ์โบราณสถานที่มีนัยทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และอดีตกาลที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่นนั้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 194 facebook twitter mail
Top