บทความวิชาการ
view 183 facebook twitter mail

การพัฒนาการค้าข้ามแดน

เกี่ยวกับเอกสาร

จากรายงานวิจัย ITD ที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบและการใช้ประโยชน์ความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน” ซึ่ง ITD มอบหมายให้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการขนส่งและการค้าข้ามแดน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 183 facebook twitter mail
Top