บทความวิชาการ
view 184 facebook twitter mail

ความมั่นคงทางไซเบอร์

เกี่ยวกับเอกสาร

เมื่อประชาคมโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 แม้จะทำให้อารยประเทศสามารถพัฒนาไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับที่สูงขึ้นและก้าวล้ำนำสมัยมากขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ต้องประสบกับประเด็นอุบัติใหม่ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศและภูมิภาคที่จะต้องร่วมกันกำหนดแนวทางรับมือกันต่อไป…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 184 facebook twitter mail
Top