บทความวิชาการ
view 179 facebook twitter mail

กระจายอำนาจอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

การกระจายอำนาจถือเป็นกระบวนการสำคัญที่ผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถตัดสินใจและกำหนดอนาคตด้านการพัฒนาของตนเอง ทั้งในมิติของการมีอำนาจมากขึ้นในการจัดสรรทรัพยากร และการยกระดับศักยภาพการตัดสินใจด้วยตนเองและร่วมกันรับผิดชอบต่อส่วนรวม อันจะส่งผลให้รัฐบาลมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในรูปแบบของการตอบสนองความต้องการ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 179 facebook twitter mail
Top