บทความวิชาการ
view 152 facebook twitter mail

พัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนด้านการศึกษาด้วย PPP

เกี่ยวกับเอกสาร

หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็นวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development Agenda) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) คือ การให้ความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์ โดยทำให้ประชากรโลกมีสุขภาวะที่ดี : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 152 facebook twitter mail
Top