บทความวิชาการ
view 209 facebook twitter mail

พัฒนาการขนส่งข้ามพรมแดนใน GMS

เกี่ยวกับเอกสาร

การขนส่งสินค้าและคนเป็นหัวใจสำคัญของการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ประสิทธิภาพของการขนส่งขึ้นอยู่กับคุณภาพและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Physical Infrastructure) ซึ่งประกอบด้วย ถนน ด่านการค้าชายแดน รวมทั้งขึ้นอยู่กับคุณภาพและความพร้อมของพื้นฐานด้านกลไกเชิงสถาบัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 209 facebook twitter mail
Top