บทความวิชาการ
view 145 facebook twitter mail

การพัฒนาแบบ 4.0

เกี่ยวกับเอกสาร

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า “4.0” ในหลากหลายบริบท อาทิ เศรษฐกิจ 4.0 อุตสาหกรรม 4.0 และประเทศไทย 4.0 คำว่า “4.0” แท้จริงแล้วเราต้องการสื่อถึงการขับเคลื่อนบริบทต่าง ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แต่การขับเคลื่อนด้วยสิ่งเหล่านั้น เราจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาคน 4.0 …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 145 facebook twitter mail
Top