บทความวิชาการ
view 176 facebook twitter mail

การพัฒนามิติความเชื่อมโยงอาเซียน-อินเดีย

เกี่ยวกับเอกสาร

การค้าระหว่างอาเซียนและอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ดังนั้ง นัยสำคัญต่อทั้งสองที่มีต่อกันย่อมเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 176 facebook twitter mail
Top