บทความวิชาการ
view 265 facebook twitter mail

การพัฒนาการค้าชายแดน ไทย – เมียนมา

เกี่ยวกับเอกสาร

ITD ศึกษาวิจัยเรื่อง “การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก” ได้เสนอแนะแนวทางและกลยุทธ์การพัฒนาการ ค้าระหว่างประเทศทางบก (การค้าชายแดนไทย – เมียนมา) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวัน ตกให้มีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะบางส่วนมีดังต่อไปนี้ 1. จัดให้มีการประชุมทวิภาคีร่วมกันทุกปี …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 265 facebook twitter mail
Top