บทความวิชาการ
view 228 facebook twitter mail

การพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียวของอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

การเติบโตมาทางเศรษฐกิจของอาเซียนพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าร้อยละ 20 ส่งผลให้เกิดการเสื่อมโทรมและหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่สูง โดยเฉพาะบรูไน อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ซึ่งเป็นการเติบโตที่ไม่ยั่งยืน นอกจากนี้ การพึ่งพาพลังงานฟอสซิลนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปัญหามลพิษและผลักดันให้ค่าใช้จ่าย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 228 facebook twitter mail
Top