บทความวิชาการ
view 232 facebook twitter mail

เศรษฐกิจดิจิทัลกับอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งเป้าหมายก้าวสู่การเป็นอันดับ 1 ใน 5 ของโลกในการใช้แอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีดิจิทัลภายใน พ.ศ. 2568 รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศสมาชิกอาเซียนกำหนดแผนหลักการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน พ.ศ. 2563 (ASEAN ICT Master Plan 2020)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 232 facebook twitter mail
Top