บทความวิชาการ
view 278 facebook twitter mail

สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์กับโอกาสทางการค้าของอาเซียน ตอน (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่กำลังจะมาถึงในปี2015 มีความสำคัญอย่างมากในการแข่งขันและพัฒนาทางการค้า การเปิดเสรีทางการค้าของอาเซียนเป็นการส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบธุรกิจการค้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce หรือ E-Business) ซึ่งเป็นช่องทางการทำตลาดที่ใหญ่และมีมูลค่ามหาศาล กล่าวได้ว่าเป็นการค้าที่ไร้พรมแดน สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มาคู่กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และไม่อาจมองข้ามไปได้ก็คือสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อคู่ค้าตกลงซื้อขายสินค้ากันแล้วก็จะมาถึงส่วนของการทำสัญญาที่เรียกว่าสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง สัญญาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นกลไกที่จะทำให้การค้านั้นประสบผลสำเร็จ โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างก็มั่นใจว่าตนมีหลักฐานในการทำธุรกรรม และทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามสัญญา : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 278 facebook twitter mail
Top