บทความวิชาการ
view 207 facebook twitter mail

สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์กับโอกาสทางบการค้าของอาเซียน (จบ)

เกี่ยวกับเอกสาร

จากสัปดาห์ก่อนเราทราบกันแล้วว่าสัญญาอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้การค้าประสบความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในสัปดาห์นี้จะกล่าวถึงข้อควรระวังในการใช้สัญญาอิเล็กทรอนิกส์และการแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว การพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ยังคงมีข้อที่ควรระวัง กล่าวคือ ข้อแรก ความแตกต่างของกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละประเทศ เช่น ประเด็นการเกิดและความสมบูรณ์ของสัญญา, สถานที่ทำสัญญา, การเลือกหากฎหมายมาใช้บังคับกับสัญญาระหว่างประเทศ, การหาต้นฉบับเอกสาร, การแสดงถึงตัวบุคคลผู้ทำสัญญา หรือการยืนยันตัวบุคคล เป็นต้น และข้อที่สอง การทำลายพยานหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขายของคู่สัญญา เช่น การปิดเว็บไซต์ การลบฐานข้อมูล เป็นต้น : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 207 facebook twitter mail
Top