บทความวิชาการ
view 229 facebook twitter mail

สินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม (EGS) : โอกาสและความท้าทายใหม่ของอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ปัญหาโลกร้อน (Global warming) เป็นความกังวลในระดับนานาชาติ ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Rio+20) ในปี ค.ศ. 2012 ตระหนักถึงปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก จึงผลักดันแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว คือ การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Goods and Services: EGS) ให้ขยายตัวมากกว่าสินค้าและบริการที่ผลิตด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีดั้งเดิม ดังนั้นองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) จึงสนับสนุนให้ขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศในสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปภาษีศุลกากรและมาตรการกีดกันทางการค้าอื่นที่มิใช่ภาษีศุลกากร ส่วนกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ได้กำหนดรายการสินค้าสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีเป้าหมายเปิดเสรีการค้าสินค้าสิ่งแวดล้อม : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 229 facebook twitter mail
Top