บทความวิชาการ
view 160 facebook twitter mail

ธุรกิจบริการสิ่งแวดล้อม (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบริการสิ่งแวดล้อมที่ไทยมีศักยภาพที่จะดำเนินงานภายในประชาคมอาเซียนพบว่า ในเบื้องต้นมีธุรกิจบริการ 2 ประเภท ที่ควรพิจารณาได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง ได้แก่ ธุรกิจบริการกำจัดขยะ และธุรกิจสถานพักแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผลการศึกษาระบุว่า ธุรกิจบริการกำจัดขยะของไทยมีจุดแข็ง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 160 facebook twitter mail
Top