บทความวิชาการ
view 161 facebook twitter mail

สำรวจความพร้อม ก่อนก้าวสู่เออีซี

เกี่ยวกับเอกสาร

เหลือเวลาอีกแค่ครึ่งปี อาเซียนก็จะก้าวสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ได้สาเร็จตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้ โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2015 จะเป็นวันเชิงสัญลักษณ์ที่เออีซีก้าวผ่านสู่การรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ แต่การจะทราบว่าอาเซียนมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจได้สมบูรณ์หรือไม่นั้น จะต้องมีการประเมินผล สานักเลขาธิการอาเซียนจึงกาหนดตัวชี้วัดที่เรียกว่า AEC Scorecard ขึ้นมาเพื่อสารวจและติดตามผลการดาเนินการ : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 161 facebook twitter mail
Top