บทความวิชาการ
view 159 facebook twitter mail

ส่งออกภาคบริการสู่ตลาด CLMV

เกี่ยวกับเอกสาร

หน้า 11 (ล่างขวา) คอลัมน์ “Insight ASEAN” ความท้าทายที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย คือ การแสวงหาประโยชน์จากการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ประเทศคู่ค้าสำคัญของเรานำมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีมาบังคับใช้กันมากขึ้น แม้ว่าการส่งออกสินค้าจะมีความสำคัญต่อ…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 159 facebook twitter mail
Top