บทความวิชาการ
view 360 facebook twitter mail

ความปลอดภัยทางอาหารในอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสำคัญของโลก สินค้าที่ส่งออกมีความหลากหลาย แต่โดยภาพรวมอาเซียนยังคงประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร ในด้านอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ จากดัชนีความมั่นคงทางอาหารโลก (Global Food Security Index: GFSI)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top