บทความวิชาการ
view 156 facebook twitter mail

การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของ ASEAN SMEs

เกี่ยวกับเอกสาร

ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มจะดำเนินไปท่ามกลางกระแสของการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาค อันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนของประเทศสมาชิก ด้วยกระแสดังกล่าวผนวกกับปัจจัยทั้งภายในและต่างประเทศกำลังเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้หลายประเทศ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 156 facebook twitter mail
Top