บทความวิชาการ
view 145 facebook twitter mail

จาก UNCTAD 14 ถึงอาเซียน (ตอน 1)

เกี่ยวกับเอกสาร

การประชุม UNCTAD 14 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 22 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ภายใต้หัวข้อ “From Decision to Action: Moving towards an Inclusive and Equitable Global Economic Environment for Trade and Development” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างการค้า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 145 facebook twitter mail
Top