บทความวิชาการ
view 181 facebook twitter mail

จาก UNCTAD 14 ถึงอาเซียน (ตอนจบ)

เกี่ยวกับเอกสาร

ที่ประชุม UNCTAD 14 (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา) ได้ตระหนักร่วมกันว่าการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นประเด็นสำคัญที่จะสามารถผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเชิงบูรณาการได้ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการลงทุน…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 181 facebook twitter mail
Top