บทความวิชาการ
view 136 facebook twitter mail

โอกาสพันธบัตรสีเขียวในอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

การระดมทุนเพื่อการเติบโตสีเขียวถูกกล่าวถึงอย่างมากในกลุ่มผู้กำหนดโยบายเพื่อผลักดันให้เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น และใช้แหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวโน้มการตะหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พันธบัตรสีเขียว

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 136 facebook twitter mail
Top