บทความวิชาการ
view 155 facebook twitter mail

อุดมศึกษาเวียดนาม

เกี่ยวกับเอกสาร

ระบบอุดมศึกษาของเวียดนามสามารถจำแนกออกได้เป็นระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยในระดับอนุปริญญาใช้ระยะเวลาเรียน 1 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะของหลักสูตรฝึกอบรม โดยผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับนี้ต้องสำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 155 facebook twitter mail
Top