บทความวิชาการ
view 188 facebook twitter mail

อุตสาหกรรมที่น่าสนใจลงทุนในมาเลเซีย

เกี่ยวกับเอกสาร

มาเลเซียถือเป็นอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่นักลงทุนไทยไม่ควรมองข้าม เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยบวกสำคัญที่ส่งผลให้เศรษฐกิจมาเลเซียมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ การลงทุนของภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การผลักดันโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ (Mega Projects) ภายใต้นโยบายการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ (Economic Transformation Program: ETP) ของรัฐบาล ซึ่งมีเป้าหมายของการนำประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูงภายในปี 2563 และให้เศรษฐกิจมาเลเซียมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปีอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบาย ETP โดยตั้งเป้ายกระดับรายได้ของประชากรเพิ่มขึ้นจากระดับ 6,700 เหรียญสหรัฐฯ/คน/ปี เป็น 15,000 เหรียญสหรัฐฯ/คน/ปี รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาให้ภาคการค้าบริการเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเปิดเสรีภาคบริการให้แก่บริษัทต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศ รวมถึงการมีภาคการเงินและระบบการธนาคารของมาเลเซียที่มีเสถียรภาพและมีพื้นฐานที่ดี ขณะเดียวกัน มาเลเซียก็เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา เพื่อการเป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้” (Knowledge-based Society) ดังนั้น มาเลเซียจึงมีแรงงานที่มีคุณภาพ และมีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 188 facebook twitter mail
Top