บทความวิชาการ
view 197 facebook twitter mail

การค้าระหว่างประเทศกับการกระจายรายได้

เกี่ยวกับเอกสาร

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พิรยะ ผลพิรุฬห์ เป็นหัวหน้าโครงการ ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 197 facebook twitter mail
Top